Ηλεκτρομηχ/κές εγκαταστάσεις

Ως εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε το ηλεκτρικό δίκτυο (υπαίθριο ή στεγαζόμενο) που κατασκευάζει κάθε πελάτης της ΔΕΗ μέσα στο δικό του χώρο για να δεχθεί την ηλεκτρική ενέργεια και να την οδηγήσει στις καταναλώσεις του.

(Από ΕΛΟΤ HD384 202.01.01): Με τον όρο «ηλεκτρική εγκατάσταση» εννοείται ένα σύνολο ηλεκτρολογικών υλικών, που έχουν κατάλληλα χαρακτηριστικά και συνδέονται με κατάλληλο τρόπο μεταξύ τους, ώστε να μπορούν να επιτελούν ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Είδη εγκαταστάσεων

Εγκαταστάσεις υπαίθρου

Αυτές οι εγκαταστάσεις εξυπηρετούν ασκεπείς χώρους, των οποίων οι αγωγοί και τα άλλα εξαρτήματα είναι εκτεθειμένα στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και στις καιρικές συνθήκες. Τέτοιου είδους είναι οι εγκαταστάσεις εξωτερικών φωτισμών που χρησιμοποιούν οι δήμοι, τα εργοστάσια και λοιποί εξωτερικοί (ανοικτοί) χώροι.

Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις αυτές αφορούν εσωτερικούς χώρους και κυρίως οικίες. Αυτές διακρίνονται επιμέρους σε:

  • οικιακές εγκαταστάσεις ή φωτισμού (συνήθως η τροφοδοσία τους γίνεται με μονοφασική παροχή)  και
  • βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις κίνησης, οι οποίες τροφοδοτούνται με τριφασική παροχή. Τέτοιες είναι οι εγκαταστάσεις σε εργοστάσια και μεγάλες βιομηχανίες

Νέα ΥΔΕ : Νέο έντυπο ΥΔΕ 2011

Με βάση το ΦΕΚ Β 844 της 16/5/2011 ορίζεται η αντικατάσταση της παλιάς ΥΔΕ (πιστοποιητικό ΔΕΗ) με νέα, στην οποία θα περιλαμβάνονται όλα τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην ελληνική ηλεκτρολογική Νομοθεσία.

Πρόκειται για ένα τεχνικό έντυπο που υπάρχει σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες και με το οποίο το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου αποκτά πλέον ένα ακόμα μεγαλύτερο κύρος.

Η απόφαση για τη νέα ΥΔΕ έχει μεταβατικό στάδιο 3 μήνες. Επομένως, μετά τις 16/8/2011 θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο η νέα ΥΔΕ.

Καλύπτει όλες τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που ανήκουν στο πλαίσιο εφαρμογής του Προτύπου ΕΛΟΤ HD-384 καθώς και του ΚΕΗΕ (Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων).

Αφορά τους ηλεκτρολόγους όλων των βαθμίδων, οι οποίοι ασχολούνται με ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (εργολάβους, τεχνολόγους μηχανικούς, διπλωματούχους μηχανικούς κλπ), καθώς επίσης και τους ιδιοκτήτες και χρήστες των εγκαταστάσεων αυτών σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Η σωστή συμπλήρωση του εντύπου της νέας ΥΔΕ προϋποθέτει για τους ηλεκτρολόγους:

  • Γνώση του Προτύπου ΕΛΟΤ HD-384
  • Γνώση του ΚΕΗΕ (για επανελέγχους σε παλιές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις)
  • Εμπειρία και δυνατότητα μετρήσεων με βάση το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD-384
  • Καλή γνώση της Ηλεκτρολογικής Νομοθεσίας
  • Βασικές γνώσεις ηλεκτρολογικού σχεδίου
  • Εξοικείωση με τη λογική του εντύπου της νέας ΥΔΕ

Η electro com αναλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή πάσης φύσεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και αυτοματισμών κτιρίων και βιομηχανιών. Το εξειδικευμένο προσωπικό της, έχοντας άριστη τεχνική κατάρτιση, αναλαμβάνει και φέρει εις πέρας κάθε είδους ηλεκτρολογική εργασία, από βιομηχανικές εγκαταστάσεις μέχρι συστήματα αυτομάτου ελέγχου.